Current Issue

Journal of Korea Technical Association of the Pulp and Paper Industry - Vol. 51 , No. 5

2. Study on Fiber Cutting Performance of Isometric Straight Bar Plate with Different Bar Angle
Huan Liu, Jixian Dong, Xiya Guo, Chong Luo, Xiaohui Tian, Xiaojun Jiang, Sha Wang, Ruifan Yang, Chuanwu Duan, Bo Wang, Kai Qi
DOI: https://doi.org/10.7584/JKTAPPI.2019.10.51.5.16

5. Refining Characteristics of Hardwood Pulp Using Straight- and Curved-bar Plates: A Time Series Study
Huan Liu, Jixian Dong, Xiya Guo, Xiaojun Jiang, Chong Luo, Xiaohui Tian, Ruifang Yang, Litao Zhang, Bo Wang, Yan Yan
DOI: https://doi.org/10.7584/JKTAPPI.2019.10.51.5.45

7. Parametric Design and Performance Characteristic of Isometric Curved Bar Plate Based on SEL and SSL
Huan Liu, Jixian Dong, Chuanwu Duan, Ruifan Yang, Xiya Guo, Bo Wang, Kai Qi, Lijie Qiao, Sha Wang
DOI: https://doi.org/10.7584/JKTAPPI.2019.10.51.5.73

9. Kraft Pulping Using Red Pine ( Pinus densiflora ) Root Biomass
Rahmini Rahmini, Sang Gu Yoon, Ik-Jun Yeon, Yong Joo Sung, Soo-Jeong Shin
DOI: https://doi.org/10.7584/JKTAPPI.2019.10.51.5.91

11. Determination of the Tensile Modulus of Facial Tissue
Na Young Park, Lili Melani, Hyoung Jin Kim, Jae Jung Lee, Kwan Soo Woo
DOI: https://doi.org/10.7584/JKTAPPI.2019.10.51.5.105