Journal of Korea Technical Association of the Pulp and Paper Industry - Vol. 52 , No. 5

4. Accuracy of the Different Calculation Methods of Specific Edge Load
LIU Huan, DONG Jixian, LUO Chong, DUAN Chuanwu, GUO Xiya, QI Kai, QIAO Lijie, ZHAO Zhiming
DOI: https://doi.org/10.7584/JKTAPPI.2020.10.52.5.45